Te­räs-Kie­kko järjesti lap­sil­le il­mai­sen jää­kiek­koon tu­tus­tu­mis­tapahtuman.

Tapahtumaan osal­lis­tu­i arvion mukaan  150–200 las­ta vanhempineen . Osallistujia oli jopa niin pal­jon, et­tä jää kä­vi­ välillä ah­taaksi .

 

 

Mukana olivat myös pel­le­pa­ris­kun­ta Nel­li ja Nii­lo  luis­te­le­mas­sa las­ten kans­sa.

 


TK:n val­men­nus­pääl­li­kön ja seu­ran ke­hit­tä­mis­hank­keen ve­tä­jän Timo Luttisen mukaan tämän tapahtuman mahdollisti osaltaan TK:n  opetus-ja kultuuriministeriöltä saama tuki seuran kehittämishankkeeseen
.
TK jär­jes­tää ma­ta­lan kyn­nyk­sen ker­ho­toi­min­taa sekä jääl­lä että sen ul­ko­puo­lel­la , jotta mah­dol­li­sim­man mo­net pää­si­si­vät harrastamaan liikuntaa.

Edellisenä  tal­ve­na toiminutta TK:n lii­kun­ta­ker­hoa  Ol­lin­saa­ren, Kes­kus­kou­lun ja An­tin­kan­kaan kou­lu­lai­sten kesken jatketaan myös tulevana talvena . TK on saa­nut hank­kee­seen avuk­seen myös yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.